VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Happy enter s.r.o.

IČ: 140 03 970
se sídlem: Záhřebská 562/41, Praha 2 – Vinohrady, 120 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358721
kontaktní osoba: Jaroslav Mácha
email: jarda@sazej.to
provozovatel webové stránky www.sazej.to

vydává tyto

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PROFI SÁZKOVÉ PORADENSTVÍ – NA NÁS SI MŮŽETE VSADIT!

www.sazej.to
Happy enter s.r.o.
Záhřebská 562/41, Praha 2 – Vinohrady, 120 00
IČ: 140 03 970

 

PREAMBULE

Happy enter s.r.o. (dále jen „SAZEJ.TO“) je provozovatelem internetových stránek www.sazej.to (dále jen „web“).

SAZEJ.TO poskytují poradenství v oblasti kurzového sázení na sportovní zápasy a jiné sportovní události konané po celém světě.

Smlouvou o poskytování služeb se SAZEJ.TO zavazují poskytnout zákazníkovi službu spočívající v poskytování tipů na výsledky konkrétních sportovních zápasů nebo jiných sportovních událostí, případně i jejich konkrétních částí, a to za úplatu a v závislosti na typu členství či jiné služby, kterou zákazník zvolí.

Zaslané tipy mají pouze doporučující charakter a SAZEJ.TO nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například strategie či analýzy).

Služby poskytované SAZEJ.TO (sázkové poradenství) mají pouze informativní charakter. Je na úvaze každého zákazníka, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv, stejně jako zda a v jaké výši učiní případně sázku na konkrétní sportovní událost. SAZEJ.TO výslovně deklarují, že nepřijímají od zákazníka peníze do sázky a že za něj nesází ani nečiní žádné jiné kroky směřující k uzavření sázky.

Cena za službu zahrnuje i náklady spojené s jejím dodáním a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Ceny služeb jsou konečné včetně všech daní a poplatků.

Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z využití služeb nabízených na webu, se řídí právním řádem České republiky.

V případě, že je smluvní stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jako „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem

634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). O spotřebitelskou smlouvu se jedná vždy v případě, že je stranou fyzická osoba a služby objednává mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se tak na smluvní stranu ochrana spotřebitele dle výše citovaných právních předpisů a těchto VOP, zejména jako nespotřebitel nemá strana právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu.

V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na fyzické osoby (lidi), které uzavírají smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Jako smlouva o poskytování služeb (dále také jen jako „smlouva“) se v těchto VOP označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto VOP.

Obchodní podmínky i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je SAZEJ.TO archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.

 

Adresa pro doručování: SAZEJ.TO – Happy enter s.r.o. Záhřebská 562/41, Praha 2 – Vinohrady, 120 00.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

SAZEJ.TO nabízí své služby na webu.

SAZEJ.TO nabízí svým zákazníkům měsíční předplatné, které si lze objednat na 1, 3 nebo 6 měsíců. Členství je automaticky obnovováno, pokud nedojde k jeho zrušení, viz článek 4.

Prezentace služeb je v souladu s ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku návrhem na uzavření smlouvy.

 

OBJEDNÁVKA SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zákazník provádí objednávku služeb prostřednictvím webu www.sazej.to.

Objednávka služeb probíhá tímto způsobem: na webu www.sazej.to si vybere délku předplatného 1, 3 nebo 6 měsíců a klikněte na tlačítko: „Mám zájem“. Zákazník vyplní své fakturační údaje vybere způsob platby a klikne na tlačítko OBJEDNAT.

Po přesměrování na platební bránu provede zákazník úhradu ceny služeb některou ze zde nabízených možností. Podrobnosti provádění úhrady služeb prostřednictvím platební brány viz dále v čl. 14 VOP. V případě, že zákazník nemůže zaplatit cenu služeb žádnou ze zde nabízených platebních možností, učiní dotaz prostřednictvím e-mailu: DOTAZY@SAZEJ.TO ze kterého mu bude SAZEJ.TO sděleno bankovní spojení pro úhradu ceny za služby bezhotovostním bankovním převodem.

Provedením závazné objednávky služeb zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí

těmito

všeobecnými obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v okamžiku provedení objednávky. Před provedením závazné objednávky je zákazník povinen zkontrolovat správnost všech uváděných údajů. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou ze strany SAZEJ.TO považovány za správné.

Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy zákazník zaplatí cenu objednané služby. Objednávka včetně daňového dokladu bude zákazníkovi zaslána včetně platných všeobecných obchodních podmínek na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci. SAZEJ.TO nenesou odpovědnost za prodlení na straně třetího subjektu, a to výslovně včetně prodlení v rámci platebních transakcí prováděných . Jedná se výslovně i o případy, kdy zákazník v důsledku prodlení ze strany neobdrží objednanou službu včas (např. nedojde ke včasnému zobrazení zakoupeného tipu).

Není-li uzavření smlouvy podmíněno zaplacením ceny služby (některé speciální akční nabídky, viz dále), dochází k uzavření smlouvy okamžikem zadání a odeslání požadovaných platebních údajů zákazníka prostřednictvím platební brány .

Zákazník bere na vědomí, že platba může být provedena i přes platební bránu umístěnou na jiných webových stránkách, resp. u jiného obchodníka.

Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka ze strany SAZEJ.TO.

Zákazník přijetím těchto VOP prohlašuje, že si je vědom své zejména finanční situace a že s tímto vědomím se také stává VIP členem SAZEJ.TO a přistupuje k nabízeným službám.

Společnost SAZEJ.TO si vyhrazuje právo registraci zákazníka odmítnout, resp. odmítnout objednávku a neuzavřít se zákazníkem smlouvu.

 

TRVÁNÍ SMLOUVY

Doba trvání smlouvy o poskytování služeb je určována druhem služby zakoupené zákazníkem, např. u členství se jedná o dobu trvání členství. Doba trvání smlouvy může být automaticky prodloužena v případech a postupem dle článku 4 VOP.

 

AUTOMATICKÉ PRODLOUŽENÍ SMLOUVY

Smlouva o poskytování služby VIP PŘEDPLATNÉ, se automaticky prodlužuje za stejných podmínek a o stejnou dobu trvání, na kterou byla původně uzavřena, pokud některá ze smluvních stran nejpozději do 5 dnů před uplynutím doby trvání smlouvy(doba trvání členství) nesdělí písemně nebo e-mailem na zruseni@sazej.to druhé smluvní straně, že na prodloužení smlouvy nemá zájem a požaduje její ukončení.

Zákazník může provést zrušení automatického prodloužení smlouvy zasláním e-mailu, ve kterém výslovně a jednoznačně uvede, že o další plánované prodloužení smlouvy nemá zájem a požaduje její ukončení, na email: zruseni@sazej.to. SAZEJ.TO mohou provést zrušení automatického prodloužení smlouvy zasláním písemného sdělení na email zákazníka registrovaný k jeho zákaznickému účtu.

Dojde-li k prodloužení smlouvy, jsou prostřednictvím platební brány automaticky prováděny opakované platby k úhradě ceny služeb dle smlouvy (viz čl. 14 VOP). Cena služeb za období, na něž se smlouva automaticky prodloužila, je splatná dnem, ke kterému došlo k automatickému prodloužení smlouvy.

Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s automatickým prodloužením uzavřené smlouvy o poskytování služeb, jakož i s automatickým prováděním opakovaných plateb k úhradě služeb prostřednictvím platební brány.

Na základě tohoto článku VOP se postupuje rovněž v případě, že je automatické prodloužení smlouvy a automatické provádění opakovaných plateb se zákazníkem sjednáno u jiných typů služeb nabízených ze strany SAZEJ.TO.

 

ZMĚNA SMLOUVY

Zákazník má právo stávající druh členství změnit zasláním žádosti na e-mail: dotazy@sazej.to minimálně 5 dnů přede dnem plánovaného automatického prodloužení stávajícího druhu členství. Ke změně druhu členství dojde v okamžiku úhrady ceny nového druhu členství.

 

GARANCE SPOKOJENOSTI

SAZEJ.TO poskytují novým zákazníkům jednorázově 7 dnů na vyzkoušení zdarma, do té doby nebude účtována žádná částka.

Novým zákazníkem se rozumí zákazník, který poprvé uzavírá s SAZEJ.TO smlouvu o poskytování služeb.

 

SOUTĚŽE A SPECIÁLNÍ AKČNÍ NABÍDKY

SAZEJ.TO mohou svým zákazníkům nabízet účast v soutěžích pořádaných ze strany SAZEJ.TO. Pravidla soutěže a podmínky účasti v ní jsou stanoveny vždy ve vztahu ke konkrétní soutěži a jsou zveřejněny na webu v okamžiku vyhlášení soutěže.

SAZEJ.TO si vyhrazují právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě závažných neočekávaných událostí nebo událostí ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá účastník soutěže nárok na odškodnění či kompenzaci ze strany SAZEJ.TO.

SAZEJ.TO nenesou odpovědnost za technické problémy v souvislosti s pořádáním soutěže a účasti v ní (např. selhání systémů či programového vybavení), které nemají původ v úmyslném jednání SAZEJ.TO. V takovém případě si SAZEJ.TO vyhrazují právo soutěž pozastavit, změnit či ukončit a účastník soutěže nemá nárok na odškodnění či kompenzaci ze strany SAZEJ.TO.

SAZEJ.TO mohou svým zákazníkům nabízet speciální slevové nástroje (slevové kódy, slevové tlačítko), slevové akce a akční nabídky, v jejichž rámci mají zákazníci možnost získat předplatné za zvýhodněných podmínek. Podmínky a doba trvání speciálních slevových akcí a akčních nabídek jsou zveřejněny na webu nebo jsou zákazníkovi ze strany SAZEJ.TO předem sděleny emailem či telefonicky

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím webu.

VOP i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.

Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání na webu a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním provedením závazné objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí zákazník sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro objednávku služeb na webu není zpoplatněno zvláštní sazbou.

 

PRÁVA A POVINNOSTI SAZEJ.TO

Povinnosti SAZEJ.TO vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ.

Web obsahuje kompletní seznam služeb nabízených zákazníkovi včetně jejich základního popisu a ceny.

Veškeré ceny služeb prezentovaných na webu jsou v korunách českých. Případné slevy a akce se neslučují, není-li na webu uvedeno výslovně jinak. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.

Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu. SAZEJ.TO je vyhrazeno právo změnit cenu služeb v případě jejich chybného uvedení, technické chyby, a jiné objektivní příčiny nesprávně uvedené ceny.

V případě, že na straně SAZEJ.TO došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny služeb na webu nebo v průběhu objednávání, nejsou SAZEJ.TO povinny poskytnout zákazníkovi služby za tuto zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že již zákazník cenu uhradil (tedy došlo k uzavření smlouvy). V takovém případě mají SAZEJ.TO právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud cena uvedená u služeb na webu nebo v průběhu objednávání již není aktuální, je zákazník na tuto skutečnost neprodleně upozorněn. Pokud dosud nedošlo ze strany zákazníka k zaplacení ceny, nejsou SAZEJ.TO povinny smlouvu uzavřít.

V případě, že SAZEJ.TO zaznamenají jakoukoli podezřelou platební transakci prostřednictvím platební karty či jiného platebního prostředku, jsou povinny tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. SAZEJ.TO si současně vyhrazují právo neprovádět nebo pozastavit provádění služby nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce.

Informace a údaje poskytnuté zákazníkem považují SAZEJ.TO za pravdivé a dle nich poskytují objednanou službu.

SAZEJ.TO neodpovídají za jakoukoliv újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě v důsledku zákazníkem poskytnutých nepravdivých nebo zkreslených informací a údajů.

SAZEJ.TO nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například analýzy).

SAZEJ.TO nenesou odpovědnost za škodu nebo jinou i nemajetkovou újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě nerespektováním těchto VOP ze strany zákazníka.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy potvrdí SAZEJ.TO bez zbytečného odkladu zákazníkovi elektronicky nebo písemně jeho přijetí a provedou bez zbytečného odkladu posouzení tohoto odstoupení od smlouvy. V případě, že bude odstoupení od smlouvy shledáno jako důvodné, pak nejdéle do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy budou navráceny zákazníkovi finanční prostředky, resp. jejich alikvotní část. V případě, že zákazník již poskytnutou službu čerpal, nemá právo na vrácení finančních prostředků. Důvodem odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných SAZEJ.TO je nižší než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával. Tuto skutečnost bere zákazník na vědomí.

SAZEJ.TO mají právo vypovědět smlouvu, jestliže a) zákazník není schopen finančně plnit podmínky smlouvy nebo pokud je nesplní ve lhůtách definovaných ve smlouvě nebo v těchto VOP, b) staneli se plnění smlouvy nemožné, c) SAZEJ.TO ztratí způsobilost k provozování služeb nebo se rozhodnou ukončit provoz své činnosti, d) v případě, že klient SAZEJ.TO uvede nepravdivé či hrubě zkreslené informace nebo

v dalších případech stanovených těmito VOP. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně na adresu zákazníka nebo formou emailu na adresu elektronické pošty zákazníka. Výpovědní lhůta činí 7 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi zákazníkovi.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Web je oprávněna prohlížet a služby zde nabízené objednat a využívat pouze osoba, která dovršila věk 18 let, je plně svéprávná a souhlasí s těmito VOP.

Zákazník prohlašuje, že objednávka služby na webu nebyla učiněna z přinucení ve smyslu ustanovení § 587 ObčZ.

Odesláním závazné objednávky souhlasí zákazník automaticky s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření smlouvy. Náklady, které zákazníkovi vznikají v této souvislosti, si hradí zákazník sám.

Zákazník je povinen při výběru služby zvážit druh služby a její účel.

Zákazník má právo si veškeré informace ověřit u SAZEJ.TO dotazem učiněným telefonicky či emailem.

Zákazník je povinen uhradit SAZEJ.TO cenu služeb, která je sjednána při uzavření smlouvy.

Platební podmínky, tj. způsoby platby, jsou obsahem komunikace mezi SAZEJ.TO a zákazníkem v rámci procesu objednávky služby, přičemž zákazníkovi je dána dostatečná možnost pro volbu platebního prostředku. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.

Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby poskytované SAZEJ.TO objednává na vlastní riziko a výhradně pro svou vlastní potřebu.

Zákazník prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy zvážil svou finanční situaci a své finanční možnosti a s tímto vědomím nabízené služby hodlá využívat.

Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) smějí být použity výlučně k soukromým účelům a zákazník není oprávněn s těmito nikde veřejně nakládat, prezentovat je nebo je použít, jinak odpovídá za škodu i jakoukoliv i nemajetkovou újmu, která tím

SAZEJ.TO vznikne.

Zákazník není oprávněn poskytovat zaslané tipy třetím osobám. V případě porušení této povinnosti zákazníka jsou SAZEJ.TO oprávněny od smlouvy odstoupit. Zároveň je v takovém případě zákazník povinen zaplatit SAZEJ.TO ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Tím není dotčen nárok SAZEJ.TO na náhradu škody vůči zákazníkovi.

Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) nesmí použít tak, aby na základě služby poskytnuté SAZEJ.TO vznikla jiné osobě škoda nebo jakákoliv i nemajetková újma.

Způsobíli zákazník poskytnutou službou škodu nebo jinou újmu jakékoliv jiné osobě, je povinen tuto škodu nahradit přímo té osobě, které škodu způsobil. V takovémto případě nenesou SAZEJ.TO žádnou odpovědnost a není povinna se na řešení škod žádným způsobem podílet.

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Zákazník bere na vědomí, že důvodem k odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných SAZEJ.TO je nižší než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával.

 

ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

Souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami v objednávce zákazník vyjadřuje svůj souhlas a výslovně žádá SAZEJ.TO o započetí poskytování služeb ihned po uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy v délce 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, avšak pouze v případě, že poskytované služby ještě nebyly splněny. Ke splnění dochází v okamžiku, kdy zákazník obdržel přístup k zakoupeným službám prostřednictvím svého zákaznického účtu ve VIP sekci, a to bez ohledu na to, zda poskytnuté služby čerpal, tj. zda se přihlásil ke svém zákaznickému účtu, zobrazil zakoupené tipy apod. V případě nákupu kreditů dochází k poskytnutí a splnění služby v okamžiku, kdy zákazník kredity zakoupil.

Odstoupíli zákazník od smlouvy o poskytování služeb a SAZEJ.TO na základě výslovné žádosti zákazníka dle odst. 1 tohoto článku všeobecných obchodních podmínek začaly

s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen uhradit SAZEJ.TO poměrnou část ceny služeb za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Zákazník současně výslovně souhlasí s tím, že služby dle těchto VOP mohou být splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a tedy je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je zákazník povinen o svém odstoupení od této smlouvy informovat SAZEJ.TO formou jednostranného právního jednání, a to buď dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem na adresu: Happy enter s.ro., Záhřebská 562/41, Praha 2 Vinohrady, 120 00, e-mail zruseni@sazej.to. Zákazník může k odstoupení od smlouvy využít vzor oznámení odstoupení od smlouvy, který je dostupný například zde.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zákazník v jejím průběhu odešle SAZEJ.TO oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy o poskytování služeb, vrátí mu SAZEJ.TO obdržené finanční prostředky, resp. jejich poměrnou část bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo SAZEJ.TO doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení finančních prostředků použijí SAZEJ.TO stejný platební prostředek, který byl zákazníkem zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zákazník je povinen zaplatit SAZEJ.TO cenu za objednané služby.

Cena služeb v CZK, tedy českých korunách, je splatná současně s podáním objednávky, neníli výslovně uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet SAZEJ.TO.

Cenu služeb může zákazník uhradit prostřednictvím platební brány (kam je automaticky přesměrován po vytvoření objednávky), případně bezhotovostním bankovním převodem dle pokynů, které mu budou sděleny emailem ze strany SAZEJ.TO, a lze je získat i na vyžádání na e-mailové adrese: dotazy@sazej.to.

Při platbě ceny služeb, u nichž dochází k automatickému prodloužení smlouvy dle čl. 4 VOP, prostřednictvím platební brány , zákazník výslovně souhlasí se založením opakované platby za služby ve prospěch SAZEJ.TO po dobu trvání smlouvy.

Opakovanou platbou se rozumí automatické strhávání plateb z platební karty zákazníka zadané do platební brány . Zákazník bere na vědomí, že za účelem provádění opakovaných plateb budou jeho platební údaje uloženy na straně platební brány . zachází s platebními údaji zákazníka v souladu s mezinárodním bezpečnostním standardem PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

Opakované platby jsou prováděny ve výši a frekvenci dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

Zákazník bere na vědomí, že některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Před odesláním platby bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy se zákazníkem SAZEJ.TO zpracovávají osobní údaje zákazníka, a to za účelem, v rozsahu a způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webu www.sazej.to.

 

PRÁVA ZÁKAZNÍKA/SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Případné reklamace může zákazník uplatnit prostřednictvím e-mailu: dotazy@sazej.to. Reklamaci jsou SAZEJ.TO povinny vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. SAZEJ.TO následně vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace.

Zákazník bere na vědomí, že nesprávnost poskytnutých tipů, resp. nižší míra úspěšnosti než zákazník očekával, nelze s ohledem na charakter činnosti SAZEJ.TO, která je pouze doporučující/konzultační, reklamovat a na takové reklamace nebude brán zřetel. Zaslané tipy mají výhradně doporučující charakter, SAZEJ.TO neposkytují žádnou garanci za správnost poskytovaných tipů, resp. jejich naplnění při konkrétní sportovní události.

 

MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ společnost SAZEJ.TO sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údajeSAZEJ.TO, zejména skrze adresu elektronické poštydotazy@sazej.toInformaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašlou SAZEJ.TO na emailovou adresu zákazníka. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy.

V případě, že dojde meziSAZEJ.TO a zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email:adr@coi.cz

Web:adr.coi.cz

Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy, která je skrze web uzavřena.

Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány u SAZEJ.TO a v případě žádosti je SAZEJ.TO zákazníkovi zpřístupní.

SAZEJ.TO mohou znění VOP měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran smlouvy se vždy řídí tím zněním VOP, za jejichž účinnosti vznikly, tedy k okamžiku uzavření smlouvy.

V případě změny obchodních podmínek uvedou SAZEJ.TO datum změny nových obchodních podmínek a zákazníkovi zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by zákazník prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové.

Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření smlouvy.

Pokud by vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se tento právní vztah vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.

Tyto VOP byly vyhotoveny dne 1. září 2022 a jsou účinné od 2 září 2022 do doby jejich případné změny ze strany SAZEJ.TO.